Hållbarhet

Med engagemang för en hållbar värld

alla-malen-farg-01
Globala målen
Bravura stärker företag genom människor och människor genom jobb. Vårt hållbarhetsarbete utgår från de 17 globala mål som världens ledare förbundit sig till för att lösa klimatkrisen, utrota extrem fattigdom och minska orättvisor i världen.

Vi har valt att fokusera på åtta av målen:
– SDG 4: God utbildning för alla
– SDG 5: Jämställdhet
– SDG 7: Hållbar energi för alla
– SDG 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
– SDG 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
– SDG 10: Minskad ojämlikhet
– SDG 12: Hållbar konsumtion och produktion
– SDG 17: Genomförande och globalt partnerskap

Långsiktigt vill vi bidra till alla 17 mål men de här 8 målen är en start där vi ser att vi kan göra skillnad idag.
Läs mer om de globala hållbarhetsmålen/Sustainable Development Goals här.

UN Global Compact – 10 principer för ansvarsfullt företagande

unglobalcompact
Bravura är anslutna till och följer UN Global Compact.

UN Global Compact är 10 internationella principer, riktade till företag, kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Initiativet lanserades av FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan vid World Economic Forum i Davos 1999. Syftet var att få näringslivet att engagera sig i FN:s frågor och ta globalt ansvar. Kofi Annan uppmanade näringslivet att ansluta sig till FN ”i en global pakt med gemensamma värderingar och principer som kommer att ge den globala marknaden ett mänskligt ansikte”.

De tio principerna grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

Läs mer här.

Vårt arbete med mångfald

Vi vill bidra till ett hållbart samhälle genom att sträva efter heterogena grupper där olika bakgrunder, erfarenheter och åsikter är en viktig del i utvecklingen av att stärka ett företags konkurrenskraft. Vi vill både själva vara förebilder och lyfta upp denna punkt på agendan hos våra kunder. Genom att vi hela tiden kritiskt vågar granska oss själva säkerställer vi rätt attityd för att uppmuntra och välkomna mångfald. Vi mäter och följer kontinuerligt upp jämställdhet både hos oss som företag och i de uppdrag vi tillsätter.
mangfaldsbild_5

Mångfaldsgrupp och mångfaldsambassadörer
Bravura har en mångfaldsgrupp som har i uppgift att bevaka hur den svenska arbetsmarknaden och Bravura specifikt upplevs av personer med bakgrund i en annan kultur eller som tillhör en annan minoritetsgrupp (t ex sexuell läggning, funktionshinder). Gruppen diskuterar vad vi som företag kan göra för att attrahera och inkludera dessa personer bättre.

Vi har även mångfaldsambassadörer på varje avdelning som håller extra koll på mångfald och diskriminering. Våra mångfaldsambassadörer är pålästa i frågan, fångar upp vad som händer och stöttar sina kollegor i kunddialog när kunden aktivt vill arbeta med mångfald i samarbetet med Bravura.

Partnerskap för att främja underrepresenterade grupper på arbetsmarknaden
Våren 2016 startades vi upp ett pilotprojekt med Hero Kompetens som ingår i Hero Sverige. Målet för projektet är att minska tiden för en nyanländ att få ett arbete i Sverige. Vi bidrar som en förlängd arm till arbetsmarknaden och kan erbjuda våra kunder smarta lösningar för att på ett effektivt sätt få in rätt kompetens och samtidigt kunna öka sin mångfald. Läs mer om vårt samarbete med Hero Kompetens här.

Fördomsfri rekrytering genom kompetensbaserad urvalsmetodik
På Bravura arbetar vi utifrån en kompetensbaserad urvalsmetodik i allt vårt rekryteringsarbete. Det innebär att vi arbetar med en strukturerad urvalsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma egenskaper och krav. I varje rekryteringsprocess använder vi strukturerad intervjuguide, telefonintervjuguide, kandidatpresentation samt referenstagningsmall. Detta för att säkerställa att alla kandidater får samma frågor och att ansökningar gallras utifrån samma premisser.

mathiash_hallbarhetVill du veta mer eller ta hjälp av Bravura i ditt hållbarhetsarbete?
Kontakta Mathias Härenstam, mathias.harenstam@bravura.se eller +46 7 341 775 04.