Därför är kandidatupplevelse viktigt

En av de största trenderna inom rekrytering just nu är kandidatupplevelse. Det är idag kandidatens marknad och rekryterande företag behöver jobba strategiskt med att attrahera och rekrytera rätt medarbetare.

En förklaring till det förändrade läget på arbetsmarknaden är det rådande konjunkturläget, men våra konsumtionsmönster och digitalisering förklarar även en stor del av skillnaden. Rekryterande företag behöver i ännu större utsträckning se på sina kandidater som kunder och se på jobbsökandet och rekryteringen som en köpresa. Man behöver förbättra och personifiera kandidatupplevelsen för att undvika att kandidater pratar illa om varumärket och maximera möjligheterna att människor rekommenderar en vidare.

Enligt en amerikansk undersökning kring kandidatupplevelse gjord av Workplace Trends så uppger 60% av kandidaterna som söker jobb i USA att de är missnöjda med jobbsökarupplevelsen. 72% av dem väljer att visa sitt missnöje öppet i exempelvis sociala medier eller i dialog med vänner och bekanta. En av frustrationerna är avsaknaden av återkoppling när man söker jobb, något som skapar en känsla av att man inte blir sedd. 61% av de tillfrågade i undersökningen uppger att de aldrig fått någon återkoppling när de sökt jobb.

Effekten av bristande hantering av kandidater som söker jobb är att man går miste om att attrahera kandidaterna i framtiden. Enligt undersökningen från Workplace Trends uppger 80% av kandidaterna att de troligtvis inte skulle söka jobb igen hos en arbetsgivare som missat att återkoppla på tidigare ansökan.

Just återkoppling är ett grundläggande behov bland jobbsökare. Återkopplingen behöver inte ens vara personlig, men som kandidat förväntar man sig att bli uppdaterad på hur det går i jobbprocessen och om man går vidare eller inte. I varje process där man lämnar någon typ av anspråk så är återkoppling en självklar del. På samma sätt som man förväntar sig återkoppling när man söker en utbildning, ansöker om bolån eller placerar sina barn i den lokala fotbollsklubben så önskar man återkoppling i jobbsökandet. Självklart och enkelt. Trots det så brister vi i återkopplingen till många av de kandidater som söker jobb.

Bravura har i fokusgrupper med kandidater fått fram samma insikter. Återkoppling är A och O i jobbsökandet och utebliven återkoppling skapar en känsla av att man hamnar i ett svart hål. För oss inom rekryterings- och bemanningsbranschen är dessa insikter verkligen något att ta på alvar då det på lång sikt riskerar att påverka synen på och urholka förtroendet för vår bransch. Bravura jobbar därför löpande med att optimera upplevelsen för de kandidater som söker jobb via oss. Vår roll gentemot våra kandidater är att erbjuda jobbmöjligheter och förenkla jobbsökandet. Med det fokuset skapar vi störst värde för våra kandidater.

En bransch som är i framkant vad gäller kundupplevelse är e-handeln. Det är sällan man avslutar ett köp utan att få frågor kring sin upplevelse. När det gäller jobbsökande så har vi inte kommit lika långt och den typen av uppföljning är idag snarare undantag än regel.

Hur skapar man då en optimal kandidatupplevelse? Eller låt oss kalla det för köpresa för exemplets skull.

Bravuras bästa tips för att optimera kandidatupplevelsen

1. Mät
Det är enkelt att sätta upp en mätning för kandidatupplevelsen och själva köpresan kring att söka jobb. Nyckeln är att ställa rätt frågor och att göra det på ett sätt som faller naturligt in i köpresan. För att veta hur många av kandidaterna som rekommenderar er vidare samt hur stor andel som talar illa upplevelsen kan man sätta upp en NPS. Genom att ställa frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera X vidare till vänner eller bekanta?” får man fram ett värde mellan -100 till 100 genom att ta andelen som svarat 9-10 minus andelen som svarat 0-6. Ett värde över 0 är att betrakta som bra. Ett värde över 50 är extremt bra. Bravura använder en tjänst som heter Trustcruit för att mäta kandidatupplevelsen. Vi ser det som en kvalitetsstämpel gentemot de kandidater som väljer att söka jobb via oss. Det är på samma sätt som Trustpilot och liknande tjänster för omdömen fungerar som en kvalitetsstämpel som får målgruppen att välja just ditt företag.

2. Optimera upplevelsen utifrån datan
Analysera den insamlade datan och använd den för att hela tiden förbättra upplevelsen och köpresan för kandidaterna. Hur ser användarbeteenden ut på er webb? Förenklar ni för kandidaterna att genomföra sin ansökan? Finns det några flaskhalsar i flödet? Vad kan förbättras? Användarvänligheten är grundbulten i hela upplevelsen och det är därför viktigt att man tar till vara på insikterna och fattar datadrivna beslut kring hur man utvecklar jobbsökarprocessen. Om du tar hjälp med rekryteringen bör du fråga din leverantör om hur deras plattform rankas av kandidaterna. Följer man upp kandidatupplevelsen i sin jobbsökarprocess? Möjliggör ni för del av eller hela ansökningsprocessen via mobil enhet? Våra datadrivna insikter om användarmönster i vår plattform säger oss att vi behöver möjliggöra för kandidater att söka jobb via mobil enhet. Dock så är fortfarande andelen ansökningar från mobil enhet relativt låg, cirka 10% jämfört med ansökningar från dator. Däremot har vi en betydligt högre andel besökare som läser våra jobbannonser via mobil enhet. Av den anledningen jobbar vi löpande med att utveckla den mobila ansökningsprocessen för att underlätta och maximera kandidatupplevelsen.

3. Förenkla och minimera arbetet för kandidaten
För att återgå till exemplet med e-handeln så handlar allt om att underlätta för kandidaten/kunden. Tvinga inte kandidaten att ange dubbelinformation eller onödig information. Vänta med att be om CV tills det är absolut nödvändigt. I det första skedet räcker det ofta med att ställa några snabba frågor för att i ett senare skede be om ett CV. Återanvänd den data som redan finns om besökaren. Har man redan loggat in och sparat uppgifter, säkerställ i den mån det är möjligt att dessa uppgifter återanvänds under själva ”köpet” så att kandidaten inte behöver göra dubbeljobb. Om kandidaterna behöver logga in för att söka jobb så kan man exempelvis underlätta den delen genom att möjliggöra för dem att logga in via LinkedIn, Facebook eller liknande tjänst.

4. Säkerställ återkopplingen
Återkoppla alltid till alla kandidater som söker jobb. När man har skickat in en ansökan förväntar man sig som kandidat att inom rimlig tid få återkoppling kring hur det går i processen. Enligt våra egna mätningar förväntar sig kandidater som söker jobb via Bravura återkoppling inom en vecka efter att de sökt jobb. Den rapport från från Workplace Trends som vi nämner i inledningen av denna text visar även att stor del av missnöjet förklaras av bristande återkoppling. Om du rekryterar själv så bör du sätta vattentäta rutiner för en fungerande återkoppling till alla kandidater som är involverade i en process. Om du tar hjälp med rekryteringen bör du ställa det krav på din leverantör. Det är ditt varumärke som syns i jobbsökarprocessen.

Relaterat material

Podcast: Användarupplevelse i jobbsökandet
Webinar: attrahera och rekrytera morgondagens medarbetare
Insikter om dagens kandidater